جستجو گر شماره تلفن

شماره تلفن سایر واحدهای دانشگاه را از منوی روبه رو انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
دکتر نزارعلی مولائی مدیر گروه بیماری های داخلی
دکتر محمد کاظم مومنی معاونت آموزشی گروه بیماری های داخلی
دکتر صالح الدین بویا معاونت پژوهشی گروه بیماری های داخلی
دکتر محمد علی مشهدی هیات علمی گروه بیماری های داخلی
دکتر سید مهدی هاشمی هیات علمی گروه بیماری های داخلی
دکتر محمودعلی کیخوایی هیات علمی گروه بیماری های داخلی
دکتر زهرا حیدری هیات علمی گروه بیماری های داخلی
دکتر علی علیدادی هیات علمی گروه بیماری های داخلی
دکتر الهام شهرکی هیات علمی گروه بیماری های داخلی
دکتر علیرضا بخشی پور هیات علمی گروه بیماری های داخلی
دکتر فاطمه موسوی هیات علمی گروه بیماری های داخلی
دکتر حمیدرضا زیوری فر هیات علمی گروه بیماری های داخلی
دکتر مهناز ضندوقی هیات علمی گروه بیماری های داخلی
دکتر سحر کاکائی هیات علمی گروه بیماری های داخلی
دکتر حامد طاهری هیات علمی گروه بیماری های داخلی
دکتر ام البنین افروشته هیات علمی گروه بیماری های داخلی

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط